Новини Про академію Підрозділи Навчання Наукова діяльність Лікувальна робота Ресурси
 
Розділи
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Посилання
 
 
 
 
   

 

 

 
Наукова діяльність
 
   

Наукова діяльність ЗМАПО

 

Юридичним підґрунтям наукової діяльності ЗМАПО є Закони України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», Укази Президента України стосовно медичної галузі, постанови Кабінету міністрів України «Про ВАК України», «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», «Про заходи щодо організації виконання Загальнодержавної комплексної програми науково ємних технологій», «Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб», а також накази МОЗ та МОН України з організації наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Наукова робота в академії направлена на вирішення наступних завдань:

 • всебічно підтримувати як прикладні дослідження, пов’язані з регіональними проблемами, так і фундаментальні;
 • активно створювати міжкафедральні, міжфакультетські і міжвузівські наукові колективи, здатні виконувати великі комплексні наукові розробки;
 • розвивати кооперацію з науковими інститутами Національної академії наук, галузевими науково-дослідними інститутами;
 • ширше брати участь у міжнародних наукових проектах, спрямованих на розв’язання великих наукових і технологічних проблем глобального значення;
 • всебічно підтримувати наукові школи, що сформувалися в академії, сприяти організації нових науково-дослідних структур;
 • активно сприяти винахідницькій і інноваційній роботі, підтримувати створення при університеті науково-виробничих фірм, інноваційних лабораторій, конструкторських бюро, спрямованих на впровадження в практику досягнень учених академії;
 • забезпечити систематичне видання збірників наукових праць; спеціалізованих журналів;
 • створити ефективну систему відбору лікарів для навчання в аспірантурі та перспективну програму підготовки докторів наук;
 • розробити перспективний план підготовки й видання наукових монографій;
 • вести ефективний відбір і виховання наукової молоді, всіляко підтримуючи роботу Ради молодих вчених;
 • сприяти пошуку інвестицій у розвиток інфраструктури наукових досліджень;
 • сприяти проведенню міжнародних наукових конференцій, шкіл, семінарів і виданню їх матеріалів, прагнути до підвищення рівня і міжнародного рейтингу наукових видань університету; сприяти міжнародним науковим обмінам;
 • відкривати Ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій з нових наукових напрямків за участю відомих учених;

 • створити сучасне видавництво академії.

  Гармонійне поєднання наукових досліджень з оптимізацією навчальної роботи - головна мета формування і подальшого розвитку системи вищої освіти взагалі і вищого навчального медичного закладу-зокрема. З огляду на це, процес подальшого вдосконалення і реформування наукової роботи в ЗМАПО має здійснюватися, виходячи з аналізу світових тенденцій розвитку системи вищої освіти та науки і творчого осмислення позитивного досвіду провідних країн у формуванні світового освітнього простору.
  На даний час в ЗМАПО виконуються 4 держбюджетні (1 фундаментальне: "Патогенез розвитку хронічної нефропатії трансплантатів" і три прикладні: "Шляхи покращення результатів трансплантації нирок"; "Розробка комплексної програми лікування ішемічної хвороби серця з використанням хірургічних та інвазивних методик"; "Оптимізація методів лікування очних ускладнень цукрового діабету") та 25 пошукових наукових досліджень.
  В лікувальному та навчальному процесі на кафедрах ЗМАПО розроблено та використаються інноваційні лікувально-діагностичні технології, розроблені та впроваджені науковцями академії.
  Науковий відділ є структурним підрозділом академії, основними функціями якого є організація наукової, науково-технічної діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів. У своїй діяльності відділ керується Законом України "Про вишу освіту", постановами Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки, Міністерства Охорони здоров'я, розпорядженнями обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, Статутом академії, Положенням про науковий відділ та наказами ректора.
  Важливим напрямком в науково-практичної діяльності ЗМАПО є орієнтація на перехід від фінансування науки за рахунок бюджету академії до забезпечення її фінансування за рахунок цільових державних програм та отриманих грантів.
  Завдання наукового відділу:

 • організація, планування та контроль за виконанням планових та госпдоговірних науково-дослідних робіт НДІ та всіх підрозділів академії;
 • організація, планування та контроль за виконанням кандидатських та докторських дисертацій;
 • організація та проведення метрологічної експертизи медичних приладів та апаратури з метою забезпечення достовірності результатів наукових досліджень;
 • здійснення контролю за достовірністю наукових досліджень;

 • розробка заходів з впровадження у народне господарство та медичну практику досягнень науки і техніки;

- - організація прийому, навчання та розподілу на роботу аспірантів, клінічних ординаторів та магістрантів;
- організація та проведення академією наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів та інших форумів компетентної медичної громадськості;
- проведення заходів з поліпшення науково-дослідницької діяльності в академії;
- організація роботи патентно-ліцензійної та інноваційної служби;
- організація роботи відділу науково-медичної інформації;
- керівництво роботою ради молодих вчених академії;
- організація роботи науково-планової та етичної комісії ЗМАПО. 

 
 
  на початок  
   
02.07.2009
 
 
Українська Русский English Arabic