Новини Про академію Підрозділи Навчання Наукова діяльність Лікувальна робота Ресурси
 
Розділи
 
     
 
 
Керівництво академії  
Тендерні оголошення  
Контактна інформація  
 
посилання
 
 
 
 
   

 

 
Збірник наукових праць ЗМАПО
 
   

Науковий збірник академії "Актуальні питання медичної науки й практики" включено у перелік спеціалізованих видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

З питань публікації робіт необхідно звертатися до фахівців наукової групи
т. 57-07-23
e-mail: nauka@mail.zp.ua

 

Правила для оформлення статей до збірника наукових праць ЗМАПО
«Актуальні питання медичної науки та практики»

 • Збірник наукових праць передбачає публікації результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямків медичної науки: серцево-судинних, хірургічних, гастроентерологічних захворювань, охорони здоров’я матері й дитини, системного аналізу функціональних проявів специфічних та неспецифічних реакцій організму, травми, травматизму, ортопедичних та неврологічних захворювань, медицини невідкладних станів та інших розділів медицини.
 • Збірник видається двічі на рік українською та російською мовами.

 • До розгляду приймаються статті обсягом – від 6 до 10 сторінок, огляди – від 8 до 12 сторінок.

 • Текст статті друкується через 1.5 інтервали на аркуші формату А4. Шрифт – 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту повинна містити 28 - 30 рядків, 60 - 65 знаків у рядку.
 • Схема викладання статті:

УДК
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами).
Ініціали та прізвище автора (авторів).
Назва кафедри та закладу де виконувалась робота. 
Ключові слова (4 – 7 слів).
Викладання матеріалу наукових статей повинно відповідати п.3
Постанови Президії ВАК України
№ 7-05/1 від 15.01.2003р. (Бюлетень ВАК України.-2003.-№1.-С.2)
та включати в себе такі розділи:

 • вступ;
 • мета роботи (дослідження);
 • матеріали та методи;
 • результати досліджень та їх обговорення;
 • висновки;
 • література.

Резюме (англійською мовою) містить:

Summary
НАЗВА СТАТТІ
(великими літерами).
 Ініціали та прізвище автора (авторів).
Резюме.

  Key words:

  Обсяг резюме не повинен перевищувати 15 строк. 

 • Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць 2 і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою. Таблиці подають у тексті статті в електронному варіанті й на окремих аркушах.

 • Список літератури наводиться за абеткою в такому порядку:

  • наукові праці, надруковані кирилицею;

  • наукові праці надруковані латиницею.

      У цій послідовності джерела літератури й нумеруються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних дужках. Цифрові посилання у тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами у списку літератури. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється. Давність більшості літературних джерел не повинна перевищувати 10 років. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 10 - 15, оглядах – 30 -50. Список літератури оформлюється у відповідності до ДОСТу 7.1 – 84 та вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2000. - № 2. – С.61 – 62).
8. Автори рукописів повинні дотримуватись міжнародних номенклатур. Скорочення термінів (крім загальноприйнятих) неприпустиме. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях міжнародної системи СІ, терміни – відповідно до анатомічної та гістологічної номенклатури.
9. Рукопис подається у 2-х примірниках на паперовому носії, надрукованих на одній стороні листа формату А4. Електронний варіант на дискеті 3,5’’(Microsoft Word for Windows). Рукопис супроводжується офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, експертним заключенням. Стаття повинна бути підписана авторами, мати візу проректора з наукової роботи до друку.
10. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей
11. Статті, оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються.

 

 
 
  на початок  
   
02.07.2009
 
 
Українська Русский English Arabic